Spať na všetky dokumenty

Žiadosť o odhlásenie, vyradenie, alebo zmenu v evidencii

Dokumenty na stiahnutie
Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:
1
vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa
2
osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
3
čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
4
platný doklad totožnosti
5
ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
6
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
7
v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
8
potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
9
písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a
je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru
b
sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa)
c
ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel
Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese.

Zdroj: https://www.minv.sk

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter