Spať na všetky dokumenty

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Postup pri schvaľovaní dovezeného vozidla upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.
Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z
a
členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky (ďalej len „členský štát“
b
iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný zmluvný štát“)

určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať príslušný okresný úrad dopravy o
a
uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b
uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
c
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla


Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z iného ako členského štátu alebo iného zmluvného štátu (ďalej len „tretí štát“) určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať príslušný okresný úrad dopravy o
a
uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Zdroj: https://www.slovensko.sk

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter