Spať na všetky dokumenty

Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie

Dokumenty na stiahnutie
Dokument na stiahnutie je potrebné vytlačiť v obojstrannom formáte A3 (to znamená, že na papier sa vytlačia obojstranne 4 strany A4, ktoré sa potom zložia). Tento formát je zjednotený a vyžaduje sa na všetkých dopravných inšpektorátoch z dôvodu, že je to katalogizované tlačivo.

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.
Vozidlo prihlasujeme pri dvoch situáciách:
1
prihlasujeme nové vozidlo
2
prihlasujeme dovezené vozidlo zo zahraničia
Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:
1
vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
2
osvedčenie o evidencii časť II
3
doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva
4
potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
5
platný doklad totožnosti
6
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
7
ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
8
prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
9
overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
10
ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby
11
správny poplatok
12
tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €
Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:
1
vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
2
osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
3
rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
4
potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
5
platný doklad totožnosti
6
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
7
ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
8
prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
9
overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
10
ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla
11
správny poplatok
12
tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €
Ak ide o nový dopravný prostriedok (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km; postačuje ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok), ktorý je dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.
Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla  organizácie, je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).

Zdroj: https://www.minv.sk

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter