Spať na všetky dokumenty

Žiadosť o pridelenie tabuľky so zvláštnym EČV typu „C“

Dokumenty na stiahnutie
Podomácky vyrobené traktory a vlečky môžu jazdiť po cestných komunikáciách III. Triedy, po miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti, a v prípade špeciálnej výnimky aj na cestách I. a II. Triedy, alebo za zníženej viditeľnosti. Pričom nepodliehajú technickej, či emisnej kontrole.
Avšak tieto vozidlá musia spĺňať niekoľko podmienok:
1
neboli schválené pre premávku
2
používajú sa len na poľnohospodárske a lesné práce
1
nejde o vozidlá typizované, jednotlivo vyrobené (na základe licencie) alebo dovezené zo zahraničia
4
musia mať pridelené špeciálne evidenčné číslo typu „C“ na základe prihlásenia do evidencie
5
pre prevádzku môžu využívať iba cesty III. triedy, miestne a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti
Takéto vozidlo musí byť prihlásené na príslušnom dopravnom inšpektoráte, kde mu bude pridelené oprávnenie na dobu 3 rokov.

V žiadosti sa uvádzajú základné údaje ako meno a priezvisko vlastníka vozidla, dátum a miesto narodenia vlastníka a adresa jeho pobytu. V prípade, že ide o právnickú osobu, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti, sídlo, jej identifikačné údaje a osobné údaje osoby, ktorá koná za spoločnosť. Okrem týchto údajov je potrebné uviesť aj informácie o vozidle a fotodokumentáciou.

Ako pri všetkých vozidlách, ktoré sa používajú na cestách, aj pre vozidlá typu „C“ musia ich držitelia uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter