Spať na všetky dokumenty

Výpoveď poistenia sedadiel

Z pripravených vzorov výpovedí poistenia sedadiel si môžete vybrať a v prípade potreby vytlačiť ten, ktorý Vám najviac vyhovuje (doplnený vlastnými údajmi). Vzory sú vytvárané podľa jednotlivých dôvodov výpovede, ktorými sú:
1
koniec poistného obdobia (výpoveď je potrebné podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
2
bezdôvodne do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy
3
zmena držiteľa resp. nájomcu vozidla (predaj, dar)
4
vyradenie z evidencie
5
krádež vozidla (odcudzenie)
6
po škodovej udalosti do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti (s príslušnou výpovednou lehotou podľa podmienok poisťovne) – platí pre Wüstenrot poisťovňu

UPOZORNENIE: Ak budete výpoveď poistnej zmluvy zasielať poštou, využite doporučenú zásielku. V prípade potreby budete mať doklad o zaslaní, a navyše niektoré poisťovne túto formu zásielky vyžadujú.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter