Spať na všetky dokumenty

Výpoveď celoročného cestovného poistenia

Z nasledujúcich vzorov splnomocnení si vyberte a v prípade potreby vytlačte ten, ktorý Vám najviac vyhovuje (samozrejme doplnený vlastnými údajmi). Vzory sú vytvárané podľa úkonov, na ktoré sa splnomocnenie vydáva:
1
koniec poistného obdobia (výpoveď je potrebné podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia) – ide najmä o prípad cestovného poistenia uzatvoreného na dobu neurčitú
2
bezdôvodne do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy
3
vznik škodovej udalosti

UPOZORNENIE: Splnomocnenie používané pri predaji, kúpe či inom úkone spojenom s nehnuteľnosťami, musí mať vždy písomnú formu. Na splnomocnení by mal byť úradne overený podpis splnomocniteľa (u notára alebo na matrike).

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter