Spať na všetky dokumenty

Nájomná zmluva na byt

Dokumenty na stiahnutie
Zmluva o prenájme bytu sa uzatvára medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájmom rozumieme dočasné užívanie bytu za odplatu. Samotná zmluva o prenájme bytu musí obsahovať:
1
výšku nájomného
2
výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, alebo spôsob výpočtu týchto úhrad (energie napríklad)
3
označenie predmetu a rozsahu užívania

V nájomnej zmluve by mali byť uvedené ostatné náležitosti upravujúce platby. Ako spôsob platby, termín úhrad, opis vybavenia bytu a stavu bytu.

Ďalšie podmienky upravujúce výšku platby za byt by mali byť uvedené konkrétne. Napríklad poplatok za omeškanie úhrad za byt, zvýšené náklady na prevádzku bytu, stavebné činnosti v byte a pod.

Nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť na dobu určitú, alebo neurčitú. Ak v zmluve nie je dohodnutá doba určitá, tak sa predpokladá, že platí na dobu neurčitú. Nájom sa končí uplynutím dojednanej doby, pokiaľ sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. Pokiaľ nájomca užíva byt aj po skončení dojednaného nájmu a nepodá návrh na vydanie vypratania nehnuteľnosti na sú do 30 dní, obnovuje sa pôvodná nájomná zmluva za rovnakých podmienok.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter