Spať na všetky dokumenty

Nájomná zmluva na auto

Dokumenty na stiahnutie
Nájom automobilu je špecifický tým, že je uvedený ako osobitný zmluvný typ upravený v obchodnom zákonníku (§ 630 a nasl.). Z tohto dôvodu sa medzi podnikateľskými subjektami riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nie Občianskeho zákonníka, ako to je v prípade ostatných nájomných zmlúv.

Zákon tiež osobitne upravuje otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatom dopravnom prostriedku ako aj otázku náhrady nákladov vynaložených na opravu dopravného prosriedku.

Medzi nepodnikateľmi sa nájomná zmluva na automobil riadi ustanoveniami o nájme podľa Občianskeho zákonníka. Výnimkou je, ak sa nepodnikatelia dohodli na riadení podľa obchodného zákonníka.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter