Spať na všetky dokumenty

Kúpno - predajná zmluva na dom

Dokumenty na stiahnutie
Kúpno – predajná zmluva na dom je nevyhnutným dokumentom pre uskutočnenie kúpy, alebo predaja domu. Túto zmluvu a jej náležitosti upravuje Občiansky zákonník.

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je potrebné uskutočniť písomnou formou, prostredníctvom kúpno – predajnej zmluvy, pričom podpisy na tejto zmluve musia byť osvedčené. Týmito podpismi sú zmluvné strany viazané, avšak vlastnícke právo prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Dbajte na správnosť a úplnosť údajov v kúpnej zmluve, pretože ak tam chýbajú povinné náležitosti, príslušná správa katastra môže vklad prerušiť, alebo zamietnuť.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter