Spať na všetky dokumenty

Darovacia zmluva na byt

Dokumenty na stiahnutie
Darovacou zmluvou na byt sa rozumie zmluva, kde darca bezplatne prenecháva byt obdarovanému a ten nehnuteľnosť ako dar prijíma.

Darovacia zmluva musí mať písomnú formu, na ktorú sa musia podpísať obaja účastníci a podpisy musia byť úradne overené.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až rozhodnutím katastra nehnuteľnosti o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Darca je povinný pri ponuke nehnuteľnosti upozorniť na vady o ktorých vie. V prípade, že má nehnuteľnosť vady , na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený nehnuteľnosť vrátiť.

Darovacia zmluva je neplatná, ak by mala plniť až po darcovej smrti. Darca ma právo žiadať od obdarovaného vrátenie daru, no môže si uplatniť vrátenie daru v 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Ak sa obdarovaný správa k darcovi, alebo členom jeho rodiny tak, že porušuje dobré mravy môže sa darca domáhať vrátenia nehnuteľnosti súdnou cestou.

Dokument na stiahnutie máte od Exprespoistenie.sk zadarmo. Môžete si ju stiahnuť a vytlačiť, alebo vyplniť elektronicky.
Za správnosť zmluvy a údajov v nej zodpovedá používateľ. Spoločnosť FinExpres, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dokumenty na stiahnutie zadarmo. Dokumenty slúžia ako vzor a pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.
Newsletter