Často kladené otázky

Filter
PZP
Kasko
Cestovanie
Domácnosť
Čo je povinné zmluvné poistenie – PZP?
Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na jeho základe nahrádza škodu tretej strane – poškodenému. Každý motorista je totiž zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla. Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia, ktoré musia byť v zmluve PZP uvedené.
Prečo je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP)?
Pretože je to povinnosť zo zákona. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla neuzatvorili PZP, okrem pokuty (od 16,60 až do 3320 €), ktorá by vám bola uložená pri zistení tejto skutočnosti, by ste museli v prípade zavinenia škodovej udalosti, vyplatiť náhradu škody poškodenému. V prvotnom štádiu by síce uhradila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, tá by si ju však neskôr nárokovala od vás. Preto na povinné zmluvné poistenie existuje zákonná povinnosť. Aby chránilo tretie strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody a bola im vyplatená náhrada škody za vinníka. Navyše je pre vás ako držiteľa toto poistenie výhodnejším riešením ako neskoršie preplácanie spôsobenej škody.
Aký je územný rozsah poistenia zodpovednosti (PZP)?
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (jedná sa o Jednotnú dohodu a Mnohostrannú dohodu o zárukách).
Aké sú zákonné limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia?
Limity poistného plnenia sú: 5,24 mil. € za škodu na zdraví, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených a 1,05 mil. € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.
Čo ak vozidlo nemá platné povinné zmluvné poistenie?
Takéto vozidlo nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Všeobecne však platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel, PZP musí mať, nezáleží na tom, či ho využívate. Môže ísť pritom aj o dlhodobo odstavené či nepojazdné vozidlá. Takéto je preto výhodné z evidencie dočasne alebo trvalo odhlásiť. V prípade cestnej kontroly môže byť držiteľovi vozidla bez zákonného poistenia udelená pokuta až do výšky 3320 € (minimálna výška pokuty je 16,60 €). V prípade vzniku škody bude Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) vymáhať úhradu škody od toho, kto škodu spôsobil, súdnou cestou, a to aj formou exekúcie.
Kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP?
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.
Povinnosť uzavrieť PZP má teda:
 • držiteľ vozidla (uvedený v OEV),
 • nájomca pri leasingových vozidlách,
 • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo prevádzkovateľ,
 • vodič (cudzinec).
Kedy vzniká povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP?
Najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.
Ako môže poistenie motorových vozidiel chrániť moje motorové vozidlo?
V rámci poistenia motorových vozidiel je možné poistiť si vozidlo v rôznych typoch poistenia:
 • Len na zodpovednosť z prevádzky motorového vozidla, tzv. povinné zmluvné poistenie (PZP). Toto poistenie je povinné.
 • Havarijné poistenie (tzv. KASKO), ktorým si pomôžete pri rôznych škodách na vlastnom vozidle. Poistenie je možné uzatvoriť v rôznych variantoch – s komplexným krytím všetkých rizík (havária, živel, vandalizmus a odcudzenie, tzv. ALLRISK) alebo s vybranými rizikami, ktoré býva spravidla lacnejšie.
 • Poistenie pre pokrytie finančnej straty (100 % poistenie alebo GAP poistenie) v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla. Podmienkou je uzavretie havarijného poistenia.
 • K viacerým produktom týchto vyššie spomínaných poistení je možné pripoistiť si rôzne doplnkové poistenia: asistenčné služby v rôznom (zväčša rozšírenom) rozsahu poistného krytia, poistenie čelného alebo všetkých skiel na vozidle, poistenie úrazu a smrti vodiča a pasažierov (tzv. poistenie sedadiel), poistenie nadštandardnej výbavy, poistenie batožiny, poistenie pre zapožičanie náhradného vozidla, poistenie právnej ochrany.
Som živnostník a mám zákonne poistené auto ako fyzická osoba podnikateľ s IČO. Teraz som založil spoločnosť s ručením obmedzeným a auto sa tak stáva majetkom tejto spoločnosti. Ako mám postupovať v takomto prípade?
V tomto prípade dochádza k zmene majiteľa. Poistku je potrebné zrušiť a uzavrieť novú. Využiť môžete formulár výpovede, ktorý vám vygeneruje výpoveď podľa zadaných údajov. Následne si uzatvoríte nové poistenie už na právnickú osobu (s.r.o.)
Čo treba urobiť, ak poistené vozidlo zmenilo evidenčné čísla (predtým ŠPZ)?
Nové evidenčné čísla môže auto získať v týchto prípadoch:
 • Evidenčné čísla boli odcudzené. Nové je potrebné nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v technickom preukaze musia byť zhodné s údajmi v poistnej zmluve. Treba priniesť aj potvrdenie od polície.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo nové evidenčné čísla. V tomto prípade stačí nahlásiť túto zmenu poisťovni.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto získalo nové evidenčné čísla, pretože nový majiteľ je z iného mesta a okresu. Vtedy treba uzatvoriť novú poistnú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Starú poistku je potrebné ukončiť výpoveďou.
Prečo poisťovne neumožňujú klientovi, aby sa podľa svojho rozhodnutia v rámci PZP prepoistil počas roka niekoľkokrát vždy podľa aktuálnych podmienok poisťovní?
Poisťovne to umožňujú najskôr po roku, a to aj z nasledujúceho dôvodu: klient by bol v nevýhode, keby nezotrval v jednej poisťovni aspoň 12 mesiacov, čím by prišiel o bonus za bezškodový priebeh poistenia a v konečnom dôsledku by mohol mať poistné v novej poisťovni v niektorých prípadoch aj vyššie. Okrem toho, poistná zmluva je právny akt, ktorým poisťovňa berie na seba významný záväzok uhradiť škodu spôsobenú poisteným; takýto záväzok poisťovne je samozrejme organizačne, finančne a právne veľmi nákladný pre každý poisťovací ústav, ktorý vo väčšine prípadov dokonca postupuje tento záväzok na medzinárodné trhy zaistenia prostredníctvom svojich zaisťovní. Definovaním minimálneho poistného obdobia zmluvy PZP na jeden rok (okrem tzv. krátkodobého poistenia) sa poisťovňa snaží o určitú právnu stabilitu svojich nárokov (nárok na poistné voči poistenému) a záväzkov (záväzok uhradiť poistné plnenie), a to ako voči zaisťovniam, tak aj voči ekonomike poistenia samotnej poisťovne, predovšetkým z hľadiska predvídateľnosti hospodárskych výsledkov.
Je možné preniesť bonus, ktorý mám v povinnom zmluvnom poistení v jednej poisťovni, na produkt povinného zmluvného poistenia, ktorý si chcem dojednať v inej poisťovni?
Áno – bonus za bezškodovosť sa udeľuje na základe zápočtového listu z predchádzajúcej poisťovne, ktorý je poisťovňa povinná vystaviť do troch týždňov od ukončenia poistenia. Ak nie je zápočtový list ešte k dispozícii, bonus sa udelí na základe čestného prehlásenia klienta a zápočtový list sa predloží dodatočne. V niektorých prípadoch je čestné prehlásenie dostačujúci doklad a poisťovňa zápočtový list nevyžaduje.
Je možné preniesť bonus, ktorý mám v PZP v jednej poisťovni, na produkt havarijného poistenia, ktorý si chcem dojednať v tej istej poisťovni?
Nie – zápočtový list z povinného zmluvného poistenia nie je plnohodnotný doklad, pretože sú v ňom evidované len tie poistné udalosti, ktoré poistený spôsobil druhej osobe a nie tie, ktoré by mohol prípadne spôsobiť sám sebe; rovnako takýto zápočtový doklad z PZP neeviduje škody na vozidle poisteného vzniknuté vandalizmom, živlom a pod.
Je možné preniesť bonus, ktorý mám v povinnom zmluvnom poistení v jednej poisťovni na moje vozidlo, ktorého som držiteľ ako fyzická osoba, na produkt rovnakého poistenia v tej istej poisťovni na vozidlo, ktorého držiteľom je moja s.r.o. alebo a.s.?
Takýto spôsob prenášania bonusu sa povoľuje v prípade, ak je evidentné, že poisťované vozidlo využívala a bude využívať rovnaká osoba (je zapísaná ako držiteľ). Ale možnosť takéhoto prenosu bonusu záleží predovšetkým na podmienkach danej poisťovne.
Kedy obdržím doklad o poistení (tzv. bielu a zelenú kartu)?
Uvedené doklady obdržíte ihneď po uzatvorení poistenia na vami zadanú e-mailovú adresu. Tieto karty sú dočasné, s platnosťou zvyčajne 30 dní. Do tej doby by vám mala originálnu bielu a zelenú kartu zaslať aj poisťovňa. Dočasné doklady sú však plne platné a výhodné najmä pre tých, ktorí chcú ísť na prepis alebo vozidlo hneď používať a potrebovať ich budú pri cestnej kontrole. Stačí si ich len vytlačiť. V niektorých prípadoch zasielame biele karty aj trvalé, t.j. na celé poistné obdobie. Záleží to od poisťovne a jej podmienok.
Na čo slúži zelená a biela karta?
Zelená a biela karta sú potvrdenia o povinnom zmluvnom poistení. Biela karta je potvrdenie na území Slovenska, zelená karta je potrebná pri ceste do zahraničia.
Ako môžem zrušiť svoje doterajšie poistenie?
Poistenie sa štandardne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak chce poistník z hocijakého dôvodu zmeniť poisťovňu, je povinný dať vo svojej doterajšej poisťovni výpoveď minimálne šesť týždňov pred ukončením platnosti zmluvy alebo jej výročím. A to aj v tom prípade, že je poistenie dojednané na dobu neurčitú. Ak chcete zmeniť poisťovňu v prípade PZP, je možné ukončiť zmluvu nezaplatením poistného. Musí ísť však o zmluvu uzatvorenú po 1.4.2015, od kedy platí zmena v zákone.
Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?
Ak nie ste povinný hlásiť dopravnú nehodu polícii, musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne, a to na tlačive "Správa o nehode" (Európsky záznam o nehode), ktoré musí mať od 1.júna 2010 každý vodič vo vozidle. Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. V prípade poistnej udalosti je vo väčšine prípadov potrebné zavolať políciu. Políciu je potrebné privolať, ak pri poistnej udalosti došlo ku škode na zdraví, ak bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, ak účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh, ak nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody a ak vecná škoda presiahla sumu cca 3 990 €. Ak sa domnievate, alebo ak neviete odhadnúť výšku škody, aj v takomto prípade privolajte políciu. Ďalej je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, aby bola vykonaná obhliadka poškodeného vozidla. Telefónne čísla, na ktorých môžete poistnú udalosť nahlásiť, ako aj celý postup pri poistnej udalosti, nájdete na našej stránke. Číslo na nahlásenie poistnej udalosti býva aj v letáčiku alebo v tlačive, ktoré slúžia na oznámenie škodových udalostí.
Prečo je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie?
Pri vzniku nejakej nepredvídateľnej udalosti v súvislosti s vašim vozidlom (krádež vozidla, škoda spôsobená živelnou udalosťou...) vám PZP nestačí. Zabezpečuje totiž len úhradu škody, ktorú vodič vozidla spôsobil svojim vozidlom inému účastníkovi nehody, tzn. že v prípade ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte aj svoje auto, z vašej zákonnej poistky sa uhradí len škoda na druhom vozidle a opravu vášho alebo kúpu nového si budete musieť zaplatiť vy sám.
Práve havarijné poistenie zabezpečuje úhradu škody aj na vašom vozidle spôsobenú kýmkoľvek (vami alebo inou osobou), a takisto kryje aj iné vážne riziká - krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou, úraz/smrť vodiča alebo spolucestujúcich a iné.
Kedy sa rozhodnúť pre havarijné poistenie?
Ideálne je rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou automobilu. Klient by mal zvážiť podľa toho, kde býva, aké má možnosti parkovania, či bude často jazdiť do zahraničia a pod., proti ktorým rizikám svoj automobil dá poistiť, a ktoré riziká môže z poistenia vylúčiť. Je dobré sa poradiť s vaším poradcom z Exprespoistenie.sk alebo konzultovať rôzne produkty havarijného poistenia prakticky od všetkých poisťovní na trhu na internetovom portáli www.exprespoistenie.sk. Neodporúčame výber len podľa výšky poistného.
Čo je to spoluúčasť a ako ovplyvňuje cenu poistenia?
Spoluúčasť je miera vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Táto je väčšinou stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti, ale tým musíte mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť - pre prípad poistnej udalosti - na krytie opráv alebo nákup nového vozidla nad výšku vašej spoluúčasti.
Ako je to s poistením auta kupovaného na leasing?
Auto na leasing nemôže opustiť predajňu bez havarijného poistenia. Je to jedna z podmienok, ktoré majú všetky leasingové spoločnosti. Preto je väčšinou poistenie už zahrnuté v cene leasingu, alebo si klient môže uzatvoriť poistenie priamo v predajni buď v partnerskej poisťovni alebo sa môže dohodnúť s poradcom z Exprespoistenie.sk, ktorý príde poistiť automobil do predajne v čase kúpy alebo si ho uzatvorí cez internet.
Kedy je najvýhodnejšie poistiť si automobil prostredníctvom leasingovej spoločnosti a kedy individuálne prostredníctvom Exprespoistenie.sk?
Ak ste už mali poistené auto a dosiahli ste za bezškodový priebeh poistenia bonus, potom je pre vás pravdepodobne výhodnejšie poistiť vaše nové vozidlo individuálne prostredníctvom Exprespoistenie.sk - prostredníctvom nášho poradcu alebo cez internet na www.exprespoistenie.sk. Dôvod: Exprespoistenie.sk vám pomôžu uplatniť váš bonus a nájsť to najlacnejšie poistenie s čo najširším krytím, zatiaľ čo leasingová spoločnosť bonusy neuznáva a nebude vám vyberať to najlacnejšie poistenie (proste vozidlo poistí v partnerskej poisťovni).
Ak je toto vaše prvé auto, ktoré idete poisťovať, vtedy si môžete vybrať havarijné poistenie buď cez leasingovú spoločnosť alebo prostredníctvom Exprespoistenie.sk - prostredníctvom poradcu alebo rovnako cez internet.
Ako postupovať v prípade, keď predávam auto, ktoré mám havarijne poistené a kupujem nové, ktoré chcem mať tiež poistené?
Keď predávate auto, poistka vám bude zrušená. Ak ste predali auto skôr, ako skončilo zaplatené poistné obdobie, poisťovňa vám vyplatí tzv. nespotrebované poistné. V každom prípade si vypýtajte potvrdenie o bezškodovom priebehu, ktoré Vám vydá poisťovňa na požiadanie. Pri poisťovaní ďalšieho auta toto potvrdenie predložíte a bude vám uznaný bonus podľa podmienok poisťovne.
Je možné preniesť bonus, ktorý mám v jednej poisťovni pri PZP, na produkt havarijného poistenia, ktorý chcem dojednať v tej istej poisťovni?
Nie – zápočtový list z povinného zmluvného poistenia nie je plnohodnotný doklad, pretože sú v ňom evidované len tie poistné udalosti, ktoré poistený spôsobil druhej osobe a nie tie, ktoré by mohol prípadne spôsobiť sám sebe.
Ako môžem zrušiť svoje doterajšie poistenie?
Poistenie sa štandardne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak chce poistník z nejakého dôvodu zmeniť poisťovňu, je povinný dať výpoveď vo svojej doterajšej poisťovni minimálne 6 týždňov pred ukončením platnosti zmluvy alebo výročím tejto zmluvy. A to aj v tom prípade, že je poistenie dojednané na dobu neurčitú.
Čo vstupuje do ceny havarijného poistenia?
Výšku poistného ovplyvňuje predovšetkým rozsah základného a dodatkového poistenia. Každá poisťovňa ponúka rôzne kombinácie poistených rizík krytých z tohto poistenia. My svojím klientom odporúčame, aby si zvolili komplexný balík, ktorý chráni ich auto v prípade havárie, živelnej pohromy, vandalizmu a krádeže či lúpeže (tzv. poistenie typu ALLRISK). Samozrejme je možné (ak to umožňuje poisťovňa) zvoliť si aj rôzne kombinácie poistenia rizík, prípadne si pripoistiť sklá, nadštandardnú výbavu vozidla, batožinu a veci osobnej potreby a taktiež je možné uzavrieť úrazové poistenie prepravovaných osôb.
Spoluúčasť je stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, ktoré určujú podiel klienta na úhrade prípadne vzniknutej škody. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.
Každá poisťovňa ponúka rôzne zľavy. Bežné je poskytovanie bonusov za bezškodový priebeh poistenia alebo za nadštandardné zabezpečenie vozidla pred odcudzením.
Asistenčné služby sú nemenej dôležitou súčasťou havarijného poistenia a tiež sú dôležité pri výbere poisťovne. Predstavujú pomoc motoristom v núdzi, napr. odtiahnutie vozidla, zabezpečenie ubytovania a náhradnej dopravy, právnu pomoc a iné.
Som živnostník a mám havarijne poistené auto ako fyzická osoba podnikateľ s IČO. Teraz som založil spoločnosť s ručením obmedzeným a auto sa tak stáva majetkom tejto spoločnosti. Ako mám postupovať?
V tomto prípade dochádza k zmene majiteľa. Poistku je potrebné zrušiť na základe výpovede a uzavrieť novú už na spoločnosť.
Čo treba urobiť, ak poistené vozidlo zmenilo evidenčné čísla (predtým ŠPZ)?
Nové evidenčné čísla môže auto získať v týchto prípadoch:
 • Evidenčné čísla boli odcudzené. Nové musíte nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v poistnej zmluve musia byť rovnaké ako údaje v technickom preukaze. Poisťovni rovnako doručíte aj potvrdenie od polície.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo nové evidenčné čísla. V tomto prípade stačí, ak túto zmenu nahlásite poisťovni.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto má nové evidenčné čísla, pretože nový majiteľ je z iného okresu. V takom prípade musíte uzatvoriť novú poistnú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Starú poistku je potrebné ukončiť výpoveďou.
Čo znamená, keď mi v havarijnom poistení ponúknu spoluúčasť napr. 5 %, min. 166 €?
Ak sa Vám stane na aute určitá škoda, poisťovňa Vám ju neuhradí v plnej výške, ale z tejto sumy odpočíta dojednanú spoluúčasť (v tomto prípade 5 % avšak minimálne 166 €).
Je možné uzatvoriť pripoistenia alebo doplnkové poistenia k základným produktom havarijného poistenia motorových vozidiel?
V rámci havarijného poistenia motorových vozidiel je možné sa poistiť v rôznych variantoch poistenia. Prakticky ku všetkým variantom je možné pripoistiť doplnkové poistenia - ale možnosť konkrétnych pripoistení záleží od danej poisťovne:
 • asistenčné služby v rôznom rozsahu poistného krytia - najčastejším rozdielom je to či daná poisťovňa poskytuje asistenčné služby len v SR alebo aj v zahraničí,
 • poistenie čelného alebo všetkých skiel na vozidle,
 • poistenie úrazu a smrti vodiča a pasažierov (tzv. poistenie sedadiel),
 • poškodenie alebo zničenia batožiny a osobných vecí,
 • poistenie nadštandardnej výbavy,
 • poistenie pre zapožičanie náhradného vozidla,
 • strojné poistenie k hlavnému havarijnému poisteniu u náklad. automobilov.
Aké vstupné poistné hodnoty si môžem zvoliť pri havarijnom poistení?
Je možné zvoliť si poistenie, kde poistnou sumou pre výpočet poistného je:
 • nová, pôvodná cena vozidla v danom roku výroby. Pri nových vozidlách je to cena vozidla uvedená na faktúre (nadobúdacom doklade, objednávke), pričom ide o cenu základnú (vrátane DPH) pred odpočítaním prípadných predajných zliav. Netreba zabúdať ani na prípadné ďalšie dodatočné doplnky, ktoré je nutné tiež dopočítať k cene vozidla. Ide o poistenie vhodné pre úplne nové alebo mierne ojazdené vozidlá.
 • trhová (všeobecná) cena vozidla (poistenie vhodné pre ojazdené vozidlá), kedy sa pre výpočet určí všeobecná cena vozidla vrátane všetkých doplnkov.
Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?
Krádež alebo vlámanie
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na výšku škody a s ňou spíšte záznam o vzniknutej škode, ako aj spôsob prekonania prekážok.
Vandalizmus
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na výšku škody a s ňou spíšte záznam o vzniknutej škode – spôsob a charakter poškodení, zoznam poškodených vecí.
Dopravná nehoda
Účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi v nasledujúcich prípadoch:
 • ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu
 • ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia
 • ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne škoda zrejme prevyšujúca 3980 €.
Trvajte na privolaní polície, ak nie je možné sa navzájom dohodnúť na zavinení dopravnej nehody alebo ak máte podozrenie, že niektorý z účastníkov dopravnej nehody je pod vplyvom alkoholu.
Ak sa rozhodnete neprivolať políciu k dopravnej nehode, odporúčame vždy spísať tlačivo „Správa o nehode“ (opíšte si údaje účastníkov dopravnej nehody - vodičský preukaz, technický preukaz, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, dátum a čas dopravnej nehody, popis priebehu nehody).
Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti.
Likvidátor poisťovne kontaktuje poisteného za účelom obhliadky motorového vozidla. V prípade potreby volajte asistenčné služby príslušnej poisťovne.
Dopravná nehoda v zahraničí
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na to či ste škodu spôsobili Vy, alebo ste poškodený – vyhnete sa tým možným problémom pri prechode štátnych hraníc. Je potrebné zaobstarať si všetky potrebné doklady (zápis polície o nehode, meno a presná adresa vinníka prípadne svedka dopravnej nehody, fotodokumentáciu príp. videozáznam z krajiny, kde škoda vznikla).
Newsletter