Generátor výpovede PZP

Podľa občianskeho zákonníka 40/1964 Zz. § 800 ods 1. je možné poistnú zmluvu vypovedať 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ide o hmotnoprávnu lehotu, to znamená, že výpoveď musí byť doručená do poisťovne. Nestačí, aby bola podaná u doručovateľa (napr. na poštu) v tento deň, ale musí byť podaná skôr, aby ju doručovateľ, resp. pošta stihla doručiť v stanovenej lehote.

Postup pri vypovedaní poistnej zmluvy:
1
Vyplníte žiadosť o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia pomocou generátora výpovede (vľavo), alebo stiahnutím vzorového tlačiva:
2
Vyplnenú výpoveď vytlačte a podpíšte.
3
Výpoveď musí podpísať osoba, ktorá podpísala aj poistnú zmluvu (poistník).
4
Takto vyplnenú a podpísanú výpoveď zašlite priamo do svojej súčasnej poisťovne.

POZOR! Žiadosť musí byť do poisťovne doručená najneskôr 6 týždňov (43 dní) pred koncom poistného obdobia. Dátum v generátore vám vypočíta posledný deň, kedy výpoveď už musí byť doručená poisťovni. Odporúčame výpoveď podať pred vypočítaným dátumom, najmä ak uvedený deň pripadne na víkend alebo sviatok.

Ak ste sa rozhodli žiadosť o zrušenie poistky odovzdať osobne na obchodnom mieste poisťovne, nezabudnite si vyžiadať potvrdenie o jej prevzatí.
Newsletter