Späť na výpis článkov

Čo sa skrýva za pojmami v PZP?

Expres Poistenie - 16. Októbra 2017

Naučte sa rozumieť základným pojmom pri povinnom zmluvnom poistení. Čo sa zamýšľa použitím slov a slovných spojení nájdete v nasledujúcom texte.

Bonus:

-  Je zľava z poistného za priaznivý škodový priebeh (priaznivý znamená bezškodový).

-    V prípade poistenia vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu roka neuplatnil žiadnu poistnú udalosť.

-    Naopak, pri poistnej udalosti z viny poisteného sa bonus postupné odoberá resp. sa uplatňuje tzv. malus.

 

Malus:

-   Je prirážka k poistnému za nepriaznivý škodový priebeh poistenia.

-   V praxi sa na Slovensku používa veľmi málo, pretože medzi poisťovňami prebieha tvrdý konkurenčný boj o klienta a malus si navzájom nepreberajú.


Garančný fond:   

-   Garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov a tvoria ho predovšetkým príspevky jej členov. Z garančného fondu sa za presne vymedzených podmienok poskytuje plnenie poškodenia najmä za:

1) Škodu na zdraví, alebo usmrtenie spôsobené prevádzkou nezisteného vozidla a škodu spôsobenú nezistenou osobou.

2)  Škodu spôsobenú nepoisteným vozidlom.

3)  Škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, ktoré je v poisťovni poistené a ktorá túto škodu nie je schopná uhradiť.

4)  Škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla.

 

Hraničné poistenie

     Týka sa vodičov, len cudzozemských ktorí nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená kanceláriou poisťovateľov iného členského štátu. Toto poistenie sa uzatvára na dobu pobytu cudzozemského vozidla na území SR, najmenej však na dobu 15 dní.

 

Limity poistného plnenia:

Každá poistná zmluva štandardne obsahuje  poistné sumy, ktoré sú možným najvyšším limitom plnenia zo strany poisťovne. Zákonom stanovený najvyšší limit je 5 mil. EUR pre škody na zdraví alebo usmrtením a 1. mil. EUR pre škody na veci a ušlom zisku.

Odporúčam si vždy pri uzatváraní PZP pozrieť aj limity, ktoré Vám poisťovňa ponúka.

 

Poisťovateľ

     (poisťovňa) je právnická osoba, ktorá musí mať povolenie na vykonávanie povinného zmluvného poistenia. S výnimkami uvedenými v zákone má poisťovateľ voči poistníkovi povinnosť za neho nahradiť poškodeným preukázané a uplatnené nároky na náhradu škody na zdraví a náklady pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, odcudzením, zničením,  alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku.

 

Poistník:

-   Je osoba, držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla.

-   Vlastník motorového vozidla.

-   Prevádzkovateľ motorového vozidla.

-   Leasingový nájomca, ktorý uzatvorí zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla s príslušnou poisťovňou. Pri podpísaní poistnej zmluvy sa poistník zaviazal, že sa na poistníka vzťahujú všetky zákonom stanovené povinnosti a pravidlá, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

 

Poistený:

-   Zákon považuje za poistenú osobu, ktorá bude zodpovedať za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V praxi exituje široká škála prípadov, kedy vlastník zverí motorové vozidlo inej osobe ako je napr. (syn, dcéra, vnuk, zamestnanec....) a preto sa musí poistná ochrana vzťahovať na kohokoľvek, kto používaním motorového vozidla spôsobí škodu a bude za ňu zodpovedať. Cieľom zákona je zabezpečiť komplexnú poistnú ochranu pre všetky situácie zodpovednosti za škodu.

 

Poškodený:

 -    Zákon považuje za poškodeného kohokoľvek, kto preukáže, že mu prevádzkou poisteného vozidla bola spôsobená škoda.

-   Zákon považuje poškodeného aj vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou  jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, no len za podmienky že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Môže ísť o situáciu napr. dcéra – vodička vezie otca – vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený.

 

Sankcie:

-   Používanie vozidla bez PZP hrozí pokuta až do výšky 3 320 €, vymáha ju príslušný obvodný úrad.

 

Územný rozsah:

  • sa vzťahuje na územie Slovenskej Republiky, alebo iného cudzieho štátu, s ktorým má  Kancelária poisťovateľov uzavretú zmluvu. Ide o členov Systému zelenej karty.

 

Zelená karta:

  • preukazujete sa ňou v zahraničí, je to medzinárodné osvedčenie.

 

Prešli a vysvetlili sme si základné pojmy v oblasti povinného zmluvného poistenia.

Čo ešte treba dodať? Asi len toľko, že pri každom uzatváraní novej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení treba dbať a pozerať sa nielen na cenu ale aj na samotné krytie a asistenčné služby, ktoré má každá poisťovňa iné.

 

Čo ďalšie si pozorne všímať? Niektoré poisťovne majú k PZP aj pripoistenia s havarijného poistenia a to nasledovné druhy:

  • úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - poistenie sedadiel
  • pripoistenie čelného skla
  • pripoistenie právnej pomoci
  • pripoistenie živelných udalostí
  • pripoistenie parkovacích škôd
  • pripoistenie stretu zo zverou

Samozrejme treba počítať s tým, že ak sa rozhodnete si pripoistiť jednu z možností pôjde aj cena poistenia vyššie, záleží od výberu doplnkového pripoistenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa vám tento článok?
Pridajte si nás na Facebooku a získavajte
čerstvé novinky zo svete financií a poistenia.
Newsletter